Ogólne Warunki Sprzedaży

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do każdej umowy sprzedaży towarów, prac i/lub usług zawieranej przez ASCOMP S.A., chyba, że strony umowy sprzedaży postanowią inaczej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

I. DEFINICJE

1. „OWS”, „Warunki” – oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.
2. Towar – oznacza rzecz, usługę będąca przedmiotem sprzedaży wykonywanej przez ASCOMP S.A.
3. „ASCOMP S.A.” lub „Wykonawca” oznacza ASCOMP S.A. ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków, NIP: 679-012-52-06, Wysokość kapitału zakładowego: 500 000 PLN, KRS: 0000103908 w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka).
4. „Klient”, „Zamawiający” – oznacza podmiot krajowy lub zagraniczny będący osobą prawną lub osobą fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub jednostką organizacyjną zdolną do zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, dokonującą nabycia/sprzedaży Towarów w transakcjach z ASCOMP S.A.

II. ZAMÓWIENIA

1. ASCOMP S.A. dokonuje sprzedaży Towarów, prac i/lub usług opisanych w niniejszej ofercie
2. Klienci składają zamówienia poprzez:
a) Przesłanie Zamówienia Towaru e-mailem na adres: ascomp@ascomp.com.pl lub bezpośrednio na adres
e-mail dedykowanego Opiekuna Klientów Kluczowych ASCOMP S.A.;
b) Przesłanie Zamówienia Towaru faksem na numer: +48 12 29 49 899;
3. Zamówienie składane przez Klienta powinno zostać podpisane przez osoby upoważnionej do działania w imieniu Klienta.
4. Przedstawiciele handlowi ASCOMP S.A. działają jedynie w granicach udzielonych im pisemnych pełnomocnictw. ASCOMP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania przedstawicieli handlowych przekraczające zakres udzielonego im pisemnego pełnomocnictwa.

III. CENY

1. Podane w Ofercie ceny są cenami netto, (jeśli nic innego nie wynika z treści tego dokumentu) i są podwyższane o należny podatek VAT. W przypadku zmiany obowiązujących stawek VAT cena brutto ulega zmianie.
2. Jeśli cena jest podana jako równowartość określonej kwoty wyrażonej w walucie obcej, Zamawiający dokonuje płatności ceny w złotych polskich wg. kursu Raiffeisen Bank sprzedaż dewiz z dnia wystawienia faktury, chyba, że strony postanowią inaczej.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

5. Zapłata za oferowany Towar może być dokonana:
a) przelewem, przed wydaniem Towaru,
b) przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury i po wydaniu Towaru, chyba że strony postanowią inaczej.
6. Podstawą zapłaty ceny będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy.
7. Strony zgadzają się na płatności częściowe za poszczególne etapy realizacji Umowy na podstawie odrębnych faktur VAT za każdy etap zgodnie z ofertą cenową.
8. Zapłata kwoty wskazanej w fakturze VAT nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie przedstawionym w niniejszej ofercie, licząc w dniach od wystawienia faktury VAT. Za dzień dokonania płatności uważa się datę uznania na rachunku bankowym Wykonawcy.
9. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. W razie opóźnienia w zapłacie za Towar Zamawiający zobowiązany jest zapłacić umowne odsetki za opóźnienie w wysokości 2-krotnej stopy odsetek ustawowych.
11. Faktura jest równocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty.
12. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Klienta na poczet przyszłych dostaw mają to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez Klienta, Sprzedający może bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od Umowy i zatrzymać otrzymany zadatek. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta w razie niewykonania umowy przez ASCOMP S.A., zadatek zostanie zwrócony w pojedynczej wysokości.
13. Jeżeli Zamawiający opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, ASCOMP S.A. może uzależnić realizację dalszych umów kupna/sprzedaży, w tym z umów już zawartych, od uiszczenia przedpłaty albo udzielenia przez Klienta zabezpieczenia należności. Ponadto ASCOMP S.A. może odstąpić od każdej z zawartych umów w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym, jeśli termin opóźnienia zapłaty, choć z jednej faktury przekracza 14 dni. W tej sytuacji, wszystkie zobowiązania Klienta wobec ASCOMP S.A. stają się natychmiast wymagalne, z dniem odstąpienia przez ASCOMP S.A. od umowy, co do której doszło do opóźnienia płatności.
14. Zamawiający zobowiązany jest do niedokonywania wobec ASCOMP S.A. jakichkolwiek potrąceń w rozliczeniach między Stronami. Wyłączona jest też możliwość przelewu praw z umowy sprzedaży przez Klienta na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody ASCOMP S.A.
15. Za przekroczenie terminu płatności w stosunku do terminu określonego w ofercie, Zamawiający zapłaci odsetki za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.
16. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zapłaty.
17. Wykonawca ma prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
18. Kary umowne będą liczone od wartości netto wynikających z Umowy (bez podatku VAT).
19. Wszystkie roszczenia Wykonawcy o zapłatę kar umownych wymagają pisemnego uzasadnienia, w szczególności wskazania faktów, które są ich podstawą.

V. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

1. Do czasu całkowitej zapłaty ceny za Towar, pozostaje on w całości własnością ASCOMP S.A. (zastrzeżenie prawa własności).
2. W przypadku zgłoszenia Klientowi przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Towaru będącego własnością ASCOMP S.A., Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym ASCOMP S.A. oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw ASCOMP S.A. W przypadku naruszenia tego obowiązku Zamawiający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec ASCOMP S.A.
3. W przypadku zalegania przez Klienta z terminową zapłatą za Towar, Zamawiający jest zobowiązany na żądanie ASCOMP S.A. niezwłocznie i bezwarunkowo zwrócić ASCOMP S.A. dostarczony Towar w całości. Odebranie Towaru nie powoduje odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży a stanowi jedynie zabezpieczenie zobowiązań Klienta wobec ASCOMP S.A. Koszty zwrotu Towaru ponosi Zamawiający.
4. Do momentu zapłaty całej należności dalsze przeniesienie własności Towaru, którego niniejsze zastrzeżenie dotyczy jest zabronione. Zamawiający nie może Towaru zastawiać ani dokonywać przewłaszczenia na zabezpieczenie. W przypadku zajęcia, lub innego rozporządzenia Towarem przez osoby trzecie Zamawiający jest zobowiązany o tym fakcie niezwłocznie powiadomić ASCOMP S.A.
5. W przypadku, gdy Zamawiający dokona sprzedaży Towaru lub też odmówi ASCOMP S.A. wydania towaru, którego zastrzeżenie dotyczy bez zgody ASCOMP S.A., obciąża go obowiązek zapłaty na rzecz ASCOMP S.A. kary umownej w wysokości 200% wartości takiego Towaru, co nie ogranicza zgłoszenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.

VI. STANDARDOWE TERMIN DOSTAWY

20. Termin realizacji zamówienia jest szczegółowo przedstawiony w niniejszej ofercie. Termin realizacji jest to czas, liczony od daty zawarcia umowy sprzedaży do chwili gotowości do wydania Towaru z magazynów ASCOMP S.A. lub wysłania przesyłki z Towarem z magazynów ASCOMP S.A. lub producenta.
21. ASCOMP S.A. zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku braku Towaru w magazynach producenta
22. Jeżeli Zamawiający nie wskazał miejsca dostawy Towaru, termin uważa się za zachowany, jeżeli w oznaczonym dniu Towar przygotowano do wydania w siedzibie ASCOMP S.A. w Niepołomicach przy ul. Grabskiej 11. Koszty przechowania towaru od tego momentu do czasu wydania ponosi Zamawiający.
23. ASCOMP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu realizacji Zamówienia, jeżeli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od ASCOMP S.A. Do chwili ustania takiej przeszkody ASCOMP S.A. może wstrzymać lub ograniczyć dostawę względnie odstąpić od umowy sprzedaży. W żadnej z wyżej wymienionych sytuacji nie uważa się, że ASCOMP S.A. nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania.

VII. DOSTAWA TOWARU

24. Odbiór Towaru przez Klienta następuje we wskazanym magazynie ASCOMP S.A. lub producenta chyba, że Towar ma zostać wysłany na adres wskazany przez Klienta. Zamawiający przy odbiorze towaru ma obowiązek sprawdzić zgodność asortymentu i ilości Towaru z Umową sprzedaży. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Towaru przechodzi na Klienta, w chwili wydania Towaru z magazynu ASCOMP S.A. lub producenta.
25. W przypadku korzystania przez ASCOMP S.A. z usług spedytora lub przewoźnika, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Towaru przechodzi na Klienta, w chwili wydania Towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym Towarze jak i jego opakowaniu powstałych po tej chwili.
26. Jeżeli Zamawiający nie określi w Zamówieniu firmy przewozowej i środka transportu, jakim ma być realizowana dostawa, ASCOMP S.A. może dowolnie, z zachowaniem należytej staranności, dokonać takiego wyboru.
27. Odbiór Towaru od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem osób uprawnionych do reprezentacji Klienta. Odbierając Towar Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna Umową Sprzedaży. Jeżeli w momencie odbioru Towaru od przewoźnika Zamawiający stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy Towarem rzeczywiście dostarczonym, a Towarem określonym w dokumentach przewozowych lub też stwierdzi uszkodzenie Towaru, powinien natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika. Niedopełnienie przez Zamawiającego powyższych obowiązków oznaczać będzie jego rezygnację z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru – w przypadku uszkodzeń towaru; oraz zgodę na zmianę zawartej umowy w części dotyczącej oznaczenia jej przedmiotu, co do ilości i rodzaju oraz ceny – w przypadku różnic pomiędzy towarem dostarczonym lub jego ilością, a tym, który został wpisany do listu przewozowego lub specyfikacji.
28. Jeżeli termin dostawy zostaje opóźniony na życzenie Klienta, ASCOMP S.A. jest upoważniony do wyznaczenia nowego terminu i po bezskutecznym jego upływie do wystawienia faktury sprzedaży bez podpisu Klienta.

VIII. Procedura dostawy, instalacji, wdrożenia i odbioru urządzeń.

29. Realizacja oferty odbywać się będzie, jako jednokrotna realizacja oferty lub w etapach.
30. Realizacja każdego z etapów oraz całości oferty zostanie potwierdzona przez Zamawiającego odpowiednimi protokołami. Jeżeli protokół zostaje sporządzony w formie papierowej i dostarczony osobiście przez przedstawiciela Ascomp S. A. to zostaje sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron, a ustalenie w nim zawarte są wiążące od momentu podpisania dokumentów. Jeżeli protokół zostaje wysłany mailem, a Zamawiający nie wyśle uwag w ciągu 5 dni roboczych, drogą mailową do wszystkich wymienionych w tym protokole dokumencie osób, uznaje się ustalenia zawarte w nim za wiążące. Jeżeli protokół zostaje wysłany pocztą, pocztą kurierską lub dostarczony wraz z towarem, a Zamawiajacy nie dostarczy do Ascomp S. A. uwag w ciągu 5 dni roboczych w formie pisemnej, uznaje się ustalenia zawarte w nim za wiążące.
31. Odbioru częściowego dokonuje każdorazowo pracownik Zamawiającego obecny przy realizacji etapu umowy, na podstawie protokołów sporządzonych zgodnie z wzorami ASCOMP S.A.
32. W razie nie przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru oraz do sporządzenia protokołu odbioru w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do dokonania odbioru, Wykonawca ma prawo sporządzić jednostronny protokół, będący podstawą do rozliczenia.
33. Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy, niezbędne do wykonania zakresu Umowy okaże się wykonanie dodatkowych prac i usług, nieuwzględnionych we wcześniejszych wycenach z powodu niekompletnych informacji przekazanych przez Zamawiającego na etapie projektowym, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o koszcie i zakresie tych prac oraz po ich wykonaniu przedstawi Zamawiającemu protokół wykonanych prac dodatkowych, niezbędnych do realizacji Umowy. Wykonywane prace dodatkowe, niezbędne do zrealizowania Umowy przedłużają automatycznie termin realizacji Umowy o ilość dni poświęconych na prace dodatkowe, niezbędne do realizacji kontraktu. Wartość dodatkowych prac nie może przekroczyć 10% wartości Umowy. Jeżeli wartość tych prac dodatkowych przekroczy 10% wartości Umowy, to wykonanie tych prac będzie wymagało aneksu do Umowy.
34. Jeżeli Zamawiający będzie chciał rozszerzyć zakres Umowy o wykonanie dodatkowych prac niewchodzących w zakres niniejszej Umowy Wykonawca wykona – jeśli to możliwe – dodatkowe prace na podstawie Zlecenia prac dodatkowych, przekazanego na miejscu wykonywania usługi oraz w trakcie wykonywania Oferty. Dodatkowe prace wdrożeniowe wyceniane są wg stawki 2000 PLN netto za 1 dzień pracy inżyniera (1 dzień rozumiany jest, jako 8 godzin pracy) lub 300 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy, jeśli dodatkowe usługi wdrożeniowe zajmą mniej niż 8 godzin. Jeżeli inżynier pracuje więcej niż 8 godzin w ciągu dnia, to kolejne godziny tego dnia liczone są według stawki godzinowej 300 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy inżyniera. Praca inżyniera w dni świąteczne i soboty oraz w godzinach innych niż 8-17 jest liczona o 30% drożej niż standardowo. Jeżeli wykonanie usług dodatkowych wymaga dedykowanego przyjazdu inżyniera, to praca inżyniera liczona jest w dniach oraz Zamawiający zostanie obciążony kosztami dojazdu inżyniera samochodem osobowym wg stawek urzędowych. Podane kwoty są cenami netto. Dodatkowe prace, inne niż wdrożeniowe, wyceniane są każdorazowo przez Wykonawcę.
35. Protokół odbioru prac dodatkowych, niezbędnych do zrealizowania kontraktu, zlecenia usług dodatkowych oraz protokół odbioru usług dodatkowych mogą być podpisywane ze strony Zamawiającego przez osoby koordynujące realizację Oferty.
IX. Gwarancja, suport i serwis pogwarancyjny
36. Gwarancja na sprzęt jest uruchamiana od daty rzeczywistego dostarczenia urządzeń do Zamawiającego. Gwarancja jest ważna przez okres podany w karcie gwarancyjnej producenta.
37. W razie nie przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru dostawy urządzeń w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia gotowości do wysłania urządzeń przez Sprzedającego, gwarancja na sprzęt jest uruchamiana po 3 dniach od zgłoszenia gotowości przez Sprzedającego na dostarczenie urządzeń.
38. Podstawą świadczenia gwarancji u producenta jest karta gwarancyjna i/lub certyfikat wsparcia technicznego (tzw. Suport) producenta.
39. Strony mogą ustalić wsparcie techniczne ASCOMP (tzw. Suport ASCOMP) na podstawie odrębnej umowy.
40. Jeśli Zamawiający nie wykupił wsparcia technicznego ASCOMP (tzw. Suportu ASCOMP), Wykonawca nie jest zobowiązany udzielać Zamawiającemu pomocy w przypadkach awarii lub problemu. W takiej sytuacji:
1.a) Zamawiający samodzielnie dokonuje zgłoszeń gwarancyjnych bezpośrednio do producenta,
1.b) Jeżeli Zamawiający będzie chciał skorzystać z pomocy Wykonawcy, Wykonawca udzieli w miarę możliwości pomocy technicznej, obciążając Zamawiającego kosztem 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę telefonicznej konsultacji technicznej, oraz 2000 zł za każdy dzień suportu technicznego na miejscu u Klienta (dzień pracy rozumiany jest, jako 8 godzin pracy). Jeżeli inżynier pracuje więcej niż 8 godzin w ciągu dnia, to kolejne godziny tego dnia liczone są według stawki godzinowej 300 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy inżyniera. Praca inżyniera w dni świąteczne i soboty oraz w godzinach innych niż 8-17 jest liczona o 30% drożej niż standardowo. Jeżeli wykonanie usług dodatkowych wymaga dedykowanego przyjazdu inżyniera, to praca inżyniera liczona jest w dniach oraz Zamawiający zostanie obciążony kosztami dojazdu inżyniera samochodem osobowym wg stawek urzędowych. Podany kwoty są cenami netto. Stawki powyżej opisane obowiązują przez 2 lata od podpisania Umowy.
41. Jeżeli Zamawiający wykupił wsparcie techniczne ASCOMP (tzw. Suport ASCOMP) świadczony przez Wykonawcę, to Wykonawca świadczy wsparcie techniczne zgodnie z warunkami odrębnej umowy. W takiej sytuacji – Zamawiający zgłasza problemy do Wykonawcy, a Wykonawca reaguje i rozwiązuje problemy zgodnie z warunkami określonymi w odrębnej, podpisanej umowie.
42. Zgłoszenia gwarancyjne i suportowe należy wykonywać pisemnie wg zaleceń określonych w karcie gwarancyjnej producenta lub umowie.

X. RĘKOJMA ZA WADY

43. Zamawiający lub przewoźnik mają obowiązek zbadania Towaru w momencie jego wydania pod kątem wad jawnych oraz braków ilościowych.
44. Towar odebrany przez Zamawiającego lub przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za Towar bez wad jawnych.
45. W przypadku wykrycia wady ukrytej w okresie rękojmi Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie sporządzić na tę okoliczność protokół zawierający szczegółowy opis wady oraz okoliczności jej ujawnienia. Protokół stanowi podstawę reklamacji i winien być niezwłocznie przesłany do ASCOMP S.A., nie później niż 7 dni po dniu ujawnienia wad.
46. W okresie rozpatrywania reklamacji przez ASCOMP S.A., Zamawiający nie ma prawa do wstrzymywania płatności jakichkolwiek wymagalnych już należności wynikających z umów zawartych z ASCOMP S.A. Powyższy zakaz dotyczy również płatności za Towar, który został objęty jedną fakturą z towarem reklamowanym, lecz który nie zawiera wad.
47. Warunkiem realizacji uprawnień z rękojmi jest właściwa instalacja i obsługa Towarów, zgodna z instrukcjami producenta.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

48. Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w Zamówieniu lub w dokumentacji przekazanej ASCOMP S.A. odpowiada Zamawiający.
49. Jeżeli strony uzgodniły pisemnie dostawę Towarów wybrakowanych niespełniających norm technicznych lub bezpieczeństwa, ASCOMP S.A. nie odpowiada za wynikłe z tego szkody.
50. Za możliwości zastosowania i skutki niewłaściwego doboru Towarów dostarczonych przez ASCOMP S.A. do określonych warunków technicznych odpowiada Zamawiający.
51. ASCOMP S.A. nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Zamawiający nie zastosował się do wyraźnych wskazówek, zaleceń i instrukcji ASCOMP S.A. lub producentów Towarów, jak też nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwej instalacji lub serwisu Towarów, chyba, że wykonawcą tych usług jest ASCOMP S.A.
52. Odpowiedzialność ASCOMP S.A. jest ograniczona do przelania na Klienta uprawnień z tytułu gwarancji. Maksymalna granica odpowiedzialności ASCOMP S.A. z każdej umowy sprzedaży Towaru za działania z winy nieumyślnej nie może przekroczyć wartości danego Towaru.
53. Opóźnienie realizacji niniejszej Umowy z winy Zamawiającego automatycznie przedłuża termin realizacji Umowy o ilość dni przedmiotowego opóźnienia.
54. W przypadku opóźnienia w wykonywaniu prac w ramach poszczególnych etapów realizacji niniejszej Umowy, jak również w przypadku opóźnienia w zakończeniu realizacji Umowy powstałego z winy Zamawiającego, Zamawiający obowiązany jest zapłacić Wykonawcy za prace rzeczywiście wykonane, a w przypadku opóźnienia powstałego z winy Zamawiającego również karę umowną w wysokości 0,05% ceny za każdy dzień zwłoki. Gdy opóźnienie trwa dłużej niż 5 dni, Wykonawca ma prawo, bez uprzedniego wyznaczania dodatkowego terminu, odstąpić od niniejszej Umowy w niewykonanej części z zachowaniem prawa do nałożenia kar umownych.
55. Jeżeli prace wdrożeniowe zostają opóźnione z winy Zamawiającego o więcej niż jeden dzień, to Zamawiający pokryje koszty dodatkowej pracy inżyniera wdrożeń wdrożeniowca.
56. W przypadku nie przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru któregokolwiek z etapu realizacji niniejszej Umowy, do 3 dni od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę do odbioru, Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,02% ceny.

XII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZALNOŚCI

57. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszej Umowy, jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, w tym również działaniem siły wyższej. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, na które strony nie mają wpływu, którego nie można było przewidzieć i którego nie można było uniknąć nawet w przypadku dołożenia należytej staranności, a które uniemożliwia wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, np. wojna, powódź, trzęsienie ziemi, pożar, strajk, lockout.
58. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, Strona dotknięta Siłą Wyższą poinformuje o tym fakcie drugą Stronę niniejszej Umowy, a następnie Strony uzgodnią dalsze wspólne postępowanie.
XIII. DANE OSOBOWE I OZNACZENIA HANDLOWE
59. Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w Zamówieniu lub w dokumentacji przekazanej ASCOMP S.A. odpowiada Zamawiający. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez ASCOMP S.A. danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883. z późn.zm)
60. Wszystkie wymienione produkty i nazwy w dokumentach handlowych ASCOMP S.A. są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

XIV. INNE POSTANOWIENIA

61. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji Towarów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.
62. Po zakończeniu realizacji niniejszej Oferty, ASCOMP S.A. ma prawo wpisać Zamawiającego na swoją listę referencyjną oraz używać logotypu Zamawiającego w ramach swojej listy referencyjnej.
63. W sprawach nieuregulowanych ogólnymi warunkami sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
64. Składając każde Zamówienie, Zamawiający akceptuje niniejsze OWS.
65. Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd miejscowy właściwy dla siedziby ASCOMP S.A.